Pintakäsittelyn termit ja sanasto

Tältä sivulta löydät pintakäsittely- ja maalausalan termejä sekä niiden selitykset.

Klikkaamalla kunkin termin otsikkoa pääset lukemaan termistä tarkemmin.

Maalaus

Maalaus on pintakäsittelyprosessi, jossa käytetään maalikerrosta suojaamaan, koristelemaan tai parantamaan käsiteltävän pinnan ulkonäköä ja suorituskykyä.

Väri

Väri on fysikaalinen ominaisuus, joka määrittää esineiden ja pintojen näkyvän ulkonäön niiden valon heijastumisen tai läpäisemisen perusteella.

Hartsi

Hartsi on orgaaninen yhdiste, joka on luonteeltaan viskoosia tai tahmeaa ja jota voidaan käyttää laajalti erilaisissa pintakäsittelysovelluksissa. Se on polymeeri eli pitkäketjuinen molekyyli, joka koostuu toistuvista rakenteellisista yksiköistä, ja se voi olla joko luonnollista alkuperää tai synteettisesti valmistettua.

VAK

VAK eli vesiohenteinen akrylaattimaali on pintakäsittelymateriaali, joka perustuu vesiohenteiseen akrylaattipolymeeriin. Se on maalityyppi, jossa käytetään akrylaattipohjaista sideainetta, joka hajoaa ja liukenee veteen.

Hiekkapuhallus

Hiekkapuhallus on pintakäsittelymenetelmä, jossa hienoa hiekkaa tai muita abrasiivisia materiaaleja käytetään puhaltamaan voimakkaan ilmavirran avulla pintaa. Tämä menetelmä poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia, vanhoja maalipintoja, ruostetta ja muita pintakerroksia sekä valmistelee pinnan edelleen käsittelyä varten.

Kastepiste

Kastepiste on pintakäsittelyn termi, joka viittaa lämpötilaan, jossa ilma kostuu niin paljon, että se saavuttaa kyllästyskosteuden eli ilmassa oleva vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi tai muiksi vesifaaseiksi.

Kitti

Kitti on pintakäsittelymateriaali, jota käytetään tasoittamaan epätasaisuuksia, saumojen täyttämiseen ja pintojen korjaamiseen ennen maalausta tai muuta pintakäsittelyä. Se on yleensä tahmeaa tai tahnamaista koostumukseltaan ja voidaan levittää suoraan pinnalle.

Maali

Maali on pintakäsittelymateriaali, joka koostuu pigmentistä, sideaineesta, liuottimesta ja tarvittaessa erilaisista lisäaineista. Maali levitetään pinnalle tarkoituksenaan suojata, koristella tai muuttaa sen ulkonäköä.

Pohjamaali

Pohjamaali on pintakäsittelymateriaali, jota käytetään ennen varsinaisen maalikerroksen levittämistä. Se on ensimmäinen maalikerros, joka levitetään pinnalle tasoittamaan ja valmistelemaan sitä lopullista pintakäsittelyä varten.

Tiheys

Tiheys on pintakäsittelyn termi, joka tarkoittaa aineen massaa tietyssä tilavuudessa. Se ilmaisee, kuinka paljon ainetta on tietyssä tilavuudessa, ja se lasketaan jakamalla aineen massa sen tilavuudella.

Tiheys on tärkeä käsite pintakäsittelyssä, koska se vaikuttaa moniin prosesseihin, kuten maalien, pinnoitteiden ja muiden aineiden sekoittamiseen, levittämiseen ja kulutukseen. Esimerkiksi maalin tiheys voi vaikuttaa sen levitysominaisuuksiin, kuivumisaikaan ja peittokykyyn.

Korroosio

Korroosio on pintakäsittelyn termi, joka viittaa metallien vaurioitumiseen tai heikentymiseen kemiallisten tai sähkökemiallisten reaktioiden seurauksena niiden altistuessa ympäristön vaikutuksille. Yleisimmin korroosiota tapahtuu metallien ja kosteuden yhteisvaikutuksessa, mutta se voi myös johtua altistumisesta hapelle, suolaliuoksille, happamille aineille tai muille aggressiivisille ympäristöille.

Viskositeetti

Viskositeetti on pintakäsittelyn termi, joka tarkoittaa nesteen tai materiaalin vastustuskykyä virtaamiselle tai sen sisäistä kitkaa. Se kuvaa aineen paksuutta tai sen virtaamisen hitautta tai nopeutta.

Pintakäsittely

Pintakäsittely on laaja käsite, joka viittaa erilaisiin prosesseihin ja menetelmiin, joita käytetään pintojen suojaukseen, koristeluun ja parantamiseen erilaisilla pinnoitteilla tai materiaaleilla. Tavoitteena on antaa käsiteltävälle pinnalle halutut ominaisuudet, ulkonäkö ja suorituskyky riippuen käyttötarpeista ja -ympäristöstä.

Ilmasto

Ilmasto on pintakäsittelyn termi, joka viittaa alueen pitkäaikaiseen säähän ja sääolosuhteisiin. Se käsittää ilmakehän ominaisuudet, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, tuulen, sademäärän ja aurinkoisen ajanjakson vaihtelut tiettynä ajanjaksona tai tietyn alueen ympäristössä.

Projekti

Projekti on pintakäsittelyn termi, joka viittaa tiettyyn työhön, tehtävään tai toimintaan, jolla on selkeä tavoite ja aikataulu. Pintakäsittelyprojekti voi olla esimerkiksi rakennuksen, ajoneuvon, laitteen tai muun kohteen maalausta, pinnoittamista tai muuta käsittelyä varten.

VOC

VOC eli Volatile Organic Compound (suomeksi haihtuva orgaaninen yhdiste) on pintakäsittelyn termi, joka viittaa orgaanisiin yhdisteisiin, jotka voivat haihtua helposti ilmakehään. VOC-yhdisteet ovat hiilipohjaisia kemiallisia aineita, joita löytyy monista pintakäsittelymateriaaleista, kuten maaleista, lakoista, liimoista, pinnoitteista ja liuottimista.

Ruoste

Ruoste on pintakäsittelyn termi, joka viittaa metallipintojen korroosioon tai hapettumiseen raudan tai rautapitoisten metallien altistuessa kosteudelle ja ilman happea sisältäville komponenteille, erityisesti hapelle.

Alusta

Alusta on pintakäsittelyn termi, joka viittaa käsiteltävän pinnan perusmateriaaliin tai pohjapintaan, jolle pintakäsittely tai maalaus suoritetaan. Se on ensimmäinen kerros, johon maali, pinnoite tai muu pintakäsittelyaine levitetään ennen varsinaisen pintakerroksen tai pinnoitteen levittämistä.

Kalvo

Pintakäsittelyn termillä ”kalvo” viitataan ohueen, tasaiseen ja yhtenäiseen kerrokseen, joka muodostuu pintakäsittelymateriaalista, kuten maalista, lakasta tai pinnoitteesta.

Peittaus

Peittaus on pintakäsittelyn termi, joka viittaa pintamateriaalin tai kohteen peittämiseen suojakerroksella ennen varsinaisen pintakäsittelyaineen levittämistä. Tämä suojakerros voi olla esimerkiksi maalia, pinnoitetta tai muuta peittävää aineetta, joka piilottaa tai estää alustan värin, kuvion tai pinnan epätasaisuudet lopullisen pintakäsittelyn alta.

Kunnossapito

Kunnossapito on pintakäsittelyn termi, joka viittaa toimenpiteisiin ja huoltotoimiin, joilla pyritään ylläpitämään ja säilyttämään pintakäsittelymateriaalien, maalien, pinnoitteiden ja muiden pintapintojen kunto ja toimivuus. Kunnossapito on tärkeää, jotta pintakäsittely säilyy toimivana, suojaa pintaa ja säilyttää esteettisen ulkonäön koko sen käyttöiän ajan.

Laatu

Laatu on pintakäsittelyn termi, joka viittaa pintakäsittelymateriaalien, maalien, pinnoitteiden ja muiden pintakäsittelyprosessien ominaisuuksiin ja suorituskykyyn, jotka vastaavat asetettuja vaatimuksia, standardeja tai odotuksia. Laatu voi kattaa useita eri näkökohtia, kuten toiminnallisuus, kestävyys, ulkonäkö, suojakapasiteetti ja ympäristöystävällisyys.

Pöly

Pöly on pintakäsittelyn termi, joka viittaa pieniin hiukkasiin ja roskiin, jotka leijuvat ilmassa ja laskeutuvat pinnoille. Pöly voi muodostua erilaisista lähteistä, kuten maalien, pinnoitteiden, hiomapölyn, hiontapölyn, rakennuspölyn ja ympäristön luonnollisten prosessien seurauksena.

Rakennesuunnittelu

Pintakäsittelyn termillä ”rakennesuunnittelu” viitataan suunnitteluun ja suunnitteluprosessiin, joka keskittyy pintakäsittelymateriaalien ja pinnoitteiden soveltamiseen rakenteisiin ja kohteisiin. Rakennesuunnittelussa pyritään määrittelemään ja valitsemaan oikeat pintakäsittelymateriaalit sekä suunnittelemaan niiden levitystavat ja -menetelmät, jotta saavutetaan halutut tekniset ja esteettiset ominaisuudet.

Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus on pintakäsittelyn termi, joka kuvaa ilman vesihöyryn määrää verrattuna siihen maksimimäärään, jonka ilma voisi pitää tietyn lämpötilan ja paineen olosuhteissa. Sitä ilmaistaan prosentteina ja se kuvaa, kuinka paljon ilmassa oleva vesihöyry on lähellä tyydyttymispistettä eli kuinka lähellä ilma on olla kyllästynyt kosteuden suhteen.

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä on pintakäsittelyn termi, joka viittaa organisaation tai yrityksen suunniteltuun ja dokumentoituun kokonaisuuteen toimenpiteitä ja prosesseja, jotka on tarkoitettu varmistamaan ja ylläpitämään pintakäsittelytuotteiden, -palveluiden ja -prosessien korkeaa laatutasoa. Laatujärjestelmä auttaa organisaatiota saavuttamaan asiakkaiden vaatimukset ja odotukset sekä noudattamaan alan standardeja ja säännöksiä.

Pigmentti

Pigmentti on pintakäsittelyn termi, joka viittaa värin antavaan aineeseen, jota käytetään maalien, pinnoitteiden ja muiden pintakäsittelymateriaalien värjäämiseen. Pigmentit ovat pieniä, hienojakoisia kiinteitä hiukkasia, jotka voivat olla luonnollisia mineraaleja tai synteettisesti valmistettuja yhdisteitä.

Pinnoite

Pinnoite on pintakäsittelyn termi, joka viittaa ohueen kerrokseen tai päällysteeseen, joka levitetään pinnalle suojaksi, parantamaan ominaisuuksia tai antamaan haluttu ulkonäkö. Pinnoitteita käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla ja käyttötarkoituksissa, kuten suojamaalauksessa, korroosionestossa, kulumisenestoissa, vesitiiviydessä, sähköeristyksessä ja esteettisessä viimeistelyssä.

Värisävy

Värisävy on pintakäsittelyn termi, joka kuvaa tiettyä väriä tai sen varianssia. Se tarkoittaa tietyn värisen aineen tai esineen erottuvaa ja tunnistettavaa väriä, joka määrittyy sen aallonpituuden tai valon spektrin perusteella. Värisävy voidaan ilmaista usein nimellä, kuten punainen, sininen, vihreä tai keltainen, tai numeerisella arvolla, kuten RGB-arvo tai HEX-koodi.

Kestävyys

Kestävyys on pintakäsittelyn termi, joka viittaa pintakäsittelymateriaalien, maalien, pinnoitteiden ja muiden pintapintojen kykyyn säilyttää ominaisuutensa ja suorituskykynsä pidemmän ajan kuluessa, erityisesti altistuessaan erilaisille ympäristövaikutuksille ja rasituksille.

Tarkastus

Tarkastus on pintakäsittelyn termi, joka viittaa kriittiseen tarkastukseen tai tarkastusprosessiin, joka suoritetaan pintakäsittelytyön aikana tai sen jälkeen.